قربانی

1,000,000 

مبالغ کمک های شما جمع آوری و صرف خرید گوسفند جهت قربانی میشود

شما میتوانید به مبلغ فوق اضافه نمایید تا به مبلغ مد نظر خود برسید .

توضیحات

مبلغ کمک صرف خرید و قربانی گوسفند میشود

فهرست