مددجویان با سرپرست

مددجویان با سرپرست

پذیرش مددجویان باسرپرست به صورت زیر انجام می گیرد:

گام نخست: تماس تلفنی با مددکاری یا مجتمع قدس و تعیین وقت ویزیت جهت ارزیابی مددجوی متقاضی

گام دوم: ارزیابی مددجو در کمیسیون توانبخشی از نظر وضعیت جسمانی و روانی

گام سوم:  پذیرش مددجو یک هفته بعد از ارزیابی با به همراه داشتن مدارک (مدارک شناسایی، دفترچه بیمه و سوابق پزشکی)

گام چهارم: تکمیل مدارک مددجو

گام پنجم: تعیین شهریه مددجو پس از بررسی وضعیت مالی خانواده

آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813