چو غنچه گرچه فروبسته است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

هر “ریال” کمک شما خیر گرامی، صرف هزینه‌های نگهداری از سالمندان و معلولین بی‌سرپرست و یا معلولین ذهنی می‌شود

loading
فهرست