کمک‌های نقدی:

کمک‌های نقدی خود را می‌توانید با واریز وجوه نقدی به شماره کارت 6037991899912020 و یا شماره حساب سیبا بانک ملی ۰۱۰۵۶۲۹۰۷۹۰۰۹ به نام مجتمع معلولین و سالمندان قدس بنیاد خیریۀ کامرانی (شباir900170000000105629079009) و یا انتخاب گزینۀ پرداخت آن‌لاین کمک‌های نقدی در صفحۀ اول، اهدا نمایید. همچنین می‌توانید با شماره تلفن دفتر مشارکت (02146830230) تماس بگیرید، در صورت مراجعۀ ح