پارک بانوان

در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1394 جمعی از مددجویان قدس برای اردو به پارک بانوان رفتند .

فهرست