هفته زن

مجتمع قدس در روز زن، مهمانان ویژه‌ای داشت. مهمان‌های کم سن و سالی که هر چند تجربۀ زیادی از زندگی و زن بودن نداشتند اما خیلی خوب می‌دانستند چگونه بر لب مادران چشم انتظار و زن‌های تنهای قدس لبخند بنشانند و آنها را خوشحال کنند.

فهرست