عيدى بنياد كامرانى به كودكان ناشنو

بنياد كامرانى هزينه ى درمان ٦ كودك ناشنوا را براى بنياد كمك تامين كرده است و از شنوا شدن و خوشحالى اين كودكان شاد شاد است همچنين براى درمان ٤ كودك ديگر در جشنواره فيلم فجر به بنياد كمك قول همكارى داد .

فهرست