عاشورا در قدس

حتی در روز عاشورا ، که روز عزاداری و نوحه خوانی و سینه زنی ست هم می شود دل های دردمندان را شاد کرد .. ساکنین مجتمع قدس بیش از هر چیز به محبت و دلجویی نیازمندند .. دعای خیر آنان پشت و پناه مهربانانیست که به دیدارشان می روند …

فهرست