روز مادر امسال در بنیاد خیریه کامرانی

در آستانه روز مادر، خانواده بزرگ بنياد خيريه كامراني تلخ ترين روز خود را گذراند. بانو پروين دخت ميهن مادري مهربان، مديري مدبّر و مهرباني از جنس فرشته ها در آرامگاه ابدي خود در جوار همسرش آرام گرفت. قدردان همراهي تك تك شما عزيزان هستيم.
#بنيادخيريهكامراني #بنيادخيريهكامرانى #بنيادكامرانى #بنيادكامراني

فهرست