دوره های آموزشی مراقبت از سالمندان

مجتمع سالمندان و معلولین قدس، ۶۳ مادریار دارد که مسئول مراقبت از پاویون‌ها هستند. مدیریت قدس، در برنامه‌ریزی سال ۹۳، تصمیم داشت تا در راستای بهبود شرایط و امکانات مجتمع قدس، برای مادریاران این مرکز دوره‌های آموزشی مراقبت از سالمندان برگزار کند. در تابستان سال ۹۳، مادریاران قدس این دوره‌های آموزشی تحت عنوان «اصول و مبانی مراقبت از سالمندان و معلولان جسمی و حرکتی» طی ۴۰ ساعت و در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه تهران گذرانند. این دورۀ آموزشی شامل موارد زیر بوده است: هدف از درمان به موقع بیمار، وضعیت دهی و اقدامات به موقع، خوابیدن و نشستن در بستر، انتقال از بستر و نشستن روی صندلی و … علاوه بر آن، مادریاران موظف شده بودند تا آموزش کمک‌های اولیه را در هلال احمر یا مراکز معتبر دیگر ببینند.

فهرست