در محل مجتمع معلولین وسالمندان قدس انجام شد؛ گردهمایی سالیانه کارمندان بنیاد خیریه کامرانی

جمعه ۳۰فروردین؛ با همراهان عزیزمان با عنوان گردهمایی سالیانه پرسنلی در بنیاد خیریه کامرانی دورهم جمع شدیم و خدارا شکر کردیم که می‌توانیم در کنار یکدیگر ادامه دهنده راه خیری باشیم که روزی از مرحوم مهندس سیف‌الدین کامرانی برایمان به جامانده است .
در این گردهمایی سالیانه؛ هیات مدیره و کارمندهای مجموعه از پانسیون‌ها بازدید کرده و در کنار مددجویان بودند.

فهرست