حضور صمیمانه جناب آقای دکتر ربیعی در مجتمع قدس

حضور صمیمانه جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی در مجتمع سالمندان و معلولین قدس به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری و دلجویی ایشان از مددجویان این مجتمع در روز جمعه مورخ 94/12/14

همچنین برگزاری رالی خانوادگی از طریق فدراسیون کارگری و اهداء جوایز و هدایا توسط این فدراسیون در محل درب مجتمع سالمندان و معلولین قدس

فهرست