تقدیر از مادریارهای مجتمع سالمندان و معلولین قدس

جناب آقای کاظمی دینان؛ مدیرکل انجمن مدیران روابط عمومی ایران در روز یلدای 1394ضمن سخنرانی در مورد خدمات بنیاد خیریه کامرانی در مورد نگهداری سالمندان و معلولین مجتمع قدس، جهت تقدیر و به پاس زحمات بی دریغ و نگهداری شبانه روزی مادریارهای این مجتمع از مددجویان، به این عزیزان هدایایی تقدیم نمود.

فهرست