بازدید به مناسبت هفته بهزیستی

بیستم تا بیست و ششم تیر ماه سال 1394، هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی نام گذاری شده است. بدین جهت جناب آقای فاضلی نژاد رییس اداره بهزیستی شهرستان شهرقدس به همراه معاونـت توانبخشی، مسئول مراکز خصوصی، مسئول روابط عمومی و مسئول انفورماتیک در روز چهارشنبه 24/4/94 از مجتمع قدس دیدن نمودند.

در این بازدید در ابتدا با مدیریت مجتمع جناب آقای کاشانی دیدار نمودند و ایشان گزارشی از وضعیت کلی مرکز ارائه دادند. سپس از واحدهای مختلف از جمله احسان 6 ،5 و 14 بازدید کرده و  ضمن گفتگو با مددجویان و سالمندان از زحمات کارکنان زحمتکش مرکز تشکر و قدردانی نمودند.

فهرست