چشم انداز مجتمع قدس

  • پرداخت به مقولۀ سالمند و تثبیت «سالمندی یک پدیدۀ زیست‌شناختی است نه تمام شدن زندگی»
  • ارتقاء سطح سلامت روحی و روانی سالمندان و معلولین
  • ایجاد آرامش در دوران سالخوردگی، تقویت حرمت سالخورده، و افزایش امید به زندگی
  • ارتباط بین جامعۀ جوان و جامعۀ سالخورده به عنوان گنجینۀ تجربه‌های ارزشمند از طریق به کارگیری نیروی انسانی جوان
  • افزایش کیفی سبک زندگی معلولین
  • رشد و تقویت طب سالمندان در کشور
  • مشارکت مردم در ارتقاءِ سلامت جامعه و بهره‌گیری از حس معنوی ایجاد شده
فهرست